УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

WWW.FLYSPRINGGYM.COM

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „flyspringgym.com”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „flyspringgym.com”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът е www.flyspringgym.com и всички негови подстраници.

 

УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „flyspringgym.com, а именно организиране на тренировки, тренировъчни семинари, тренировъчни лагери, лекции на тема спорт и здравословно хранене, състезания.
 • Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „flyspringgym.com“ и да започват преговори за сключване на договор.
 • Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.
 • Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може „flyspringgym.com“ да отговори на отправеното запитване.
 • „flyspringgym.com“ изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 6-месечен срок от събирането им.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „flypsringgym.com” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „flyspringgym.com” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „flyspringgym.com”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „flyspringgym.com”, „flyspringgym.com” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „flyspringgym.com”.
 • „flyspringgym.com” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • „flyspringgym.com” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „flyspringgym.com” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • „flyspringgym.com” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „flyspringgym.com” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

ОРГАН РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органиът, регулиращ дейността на „flyspringgym.com“ е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Информацията, съветите и препоръките в този уебсайт (www.flyspringgym.com и www.flyspringgym.com/bg) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на уебсайта www.flyspringgym.com и flyspringgym.com/bg не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта, не следва да прилагат съветите буквално, преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.